ด่วน! กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครงานกว่า 52 อัตรา 21-25 พฤษภาคม 2561 สมัครสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครงานกว่า 52 อัตรา 21-25 พฤษภาคม 2561 สมัครสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤาภาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ส่วนภูมิภาค) โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัคร ชั้น ๑ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ (ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น) ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร…

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ส่วนภูมิภาค)

ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคร่าวๆ
1. ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

4. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
และตำแหน่งอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัคร ชั้น ๑ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ (ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น) ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,