ด่วน! กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 3 อัตรา 16 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 3 อัตรา 16 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน ๓ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://job.pcd.go.th หัวข้อ “ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน” ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ…

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน ๓ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://job.pcd.go.th หัวข้อ “ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน” ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , ,