ด่วน! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 402 อัตรา 15-21 ธันวาคม 2563 สมัครสอบกรมชลประทาน 2564
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 402 อัตรา 15-21 ธันวาคม 2563 สมัครสอบกรมชลประทาน 2564
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๓.๑.๑ ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://hr.rid.go.th รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป พนักงานราชการ ปี ๒๕๖๓>หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”
หรือ https://rid.thaijobjob.com>พนักงานราชการ ปี ๒๕๖๓>หัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights