ด่วน! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 235 อัตรา 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 235 อัตรา 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ
๑. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๖ อัตรา
๒. เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน ๔ อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
๓. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ อัตรา
๔. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน ๒ อัตรา
๕. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน ๒ อัตรา
๖. เจ้าพนักงานประมง จำนวน ๒ อัตรา
๗. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
๘. นายช่างชลประทาน จำนวน ๘๖ อัตรา
๙. นายช่างโยธา จำนวน ๒๐ อัตรา
๑๐. นายช่างสํารวจ จำนวน ๒๙ อัตรา
๑๑. นายช่างเขียนแบบ จำนวน ๒ อัตรา
๑๒. นายช่างเครื่องกล จำนวน ๑๘ อัตรา
๑๓. นายช่างไฟฟ้า จำนวน ๙ อัตรา
๑๔. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน ๑ อัตรา
๑๕. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๓ อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๖. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
๑๗. วิศวกรชลประทาน จำนวน ๓๓ อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
– ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th > รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป > พนักงานราชการ ปี ๒๕๖๑ > หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ https:/rid.thaijobjob.com > พนักงานราชการ ปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

แนวข้อสอบกรมชลประทาน ปี 2561..

Tags: , , , , ,