ด่วน@! กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ กว่า 93 อัตรา 9-29 มกราคม 2562 สมัครสอบกรมบังคับคดี ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ กว่า 93 อัตรา 9-29 มกราคม 2562 สมัครสอบกรมบังคับคดี ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ ของกรมบังคับคดี
ด้วยกรมบังคับคดีจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ ของกรมบังคับคดี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
๑.๑ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน ๕๐ อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน ๔ อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน ๒๗ อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๓,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
๑.๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๑๒ อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://led.thaijobjob.com หรือ http://www.led.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่นหรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,