ด่วน@! กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 72 อัตรา 15-19 ตุลาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 72 อัตรา 15-19 ตุลาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริการ เพื่อทดแทนอัตราว่างและ ที่จะว่างต่อไป อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบ อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๘๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๔๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมติ อ.ก.พ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ความหมายของพนักงานราชการ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔๗ ข้อ ๓ ให้ความหมาย ของพนักงานราชการไว้ว่า “พนักงานราชการ คือ บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทน จากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น”

ตําแหน่งที่รับสมัคร และอัตราว่าง
ตําแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน จํานวน ๑๑ อัตรา
ตําแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๒๐ อัตรา
กลุ่มงานเทคนิค : ตําแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน ๔ อัตรา
กลุ่มงานบริการ : ตําแหน่งพนักงานประจําสํานักงาน จํานวน ๑๐ อัตรา
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและอัตราค่าตอบแทนตามรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้

ตําแหน่งที่รับสมัคร และอัตราว่าง
กลุ่มงานบริการ : ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จํานวน ๑๙ อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ตําแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) จํานวน ๑๒ อัตรา
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดขอบและ อัตราค่าตอบแทน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครและวิธีรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น ตามขั้นตอน ดังนี้

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , ,