[ด่วน@!] กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 9-18 ตุลาคม 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ด่วน@!] กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 9-18 ตุลาคม 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-10-09 at 5.56.27 PMล่าสุด! กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน ในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จํานวน 4 อัตรา และตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา โดยผู้สนใจจะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน ชั้น 3 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันราชการ) และกรอกใบสมัครด้วย ลายมือตนเองเท่านั้น โดยนําไปยื่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน…

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน อาศัยอํานาจตามคําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๕๗๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จํานวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีทุกสาขา และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft office

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

2. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ผู้สมัครเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน ชั้น 3 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันราชการ) และกรอกใบสมัครด้วย ลายมือตนเองเท่านั้น โดยนําไปยื่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,