ด่วน! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 2680 อัตรา 15 ธค 2560 – 25 มค 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 2680 อัตรา 15 ธค 2560 – 25 มค 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-12-14 at 3.29.38 PMประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑กองทัพบก มีกําหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับ การศึกษา ตามหลักสูตรของกองทัพบกจํานวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จํานวน ๑,๙๘๐ นาย (บุคคลพลเรือน จํานวน ๑,๑๘๘ นาย และทหารกองประจําการ จํานวน ๗๙๒ นาย) หลักสูตร นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จํานวน ๗๐๐ นาย

คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาสําเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตาม หลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ (ก่อนการสอบ ภาควิชาการ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
๒.๓ มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
๒.๔ สําหรับผู้ที่มี ปู่-ย่า, ตา-ยาย มีสัญชาติอื่นที่มิได้มีสัญชาติไทยต้องมีหลักฐานเช่นใบสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดออกโดยสํานักทะเบียนอําเภอของบิดาหรือมารดา ว่าเกิดที่ประเทศไทยจริง
๒.๕ มีอวัยวะ และรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๖ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
๒.๗ ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยใน คดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทํา โดยประมาท
๒.๘ ต้องเข้ารับการตรวจโรค วัดขนาดมาตรฐานร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติ อาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ํา ดึงข้อ ลุกนั่ง ดันพื้น และวิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) http://www.atc-rta.com หรือ http://www.radd-atc.co.th เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,