ด่วน@! กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 165 อัตรา 24 ธันวาคม 2561 – 18 มกราคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 165 อัตรา 24 ธันวาคม 2561 – 18 มกราคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด กรมราชทัณฑ์ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน ๑๖๕ อัตรา
๑) ตําแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จํานวนตําแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑๓ อัตรา
๒) ตําแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) จํานวนตําแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา
๓) ตําแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒๕ อัตรา
๔) ตําแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จํานวนตําแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑๐๐ อัตรา
๕) ตําแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒๕ อัตรา

การรับสมัครสอบ
กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ที่เว็บไซต์ http:/www.correct.go.th หัวข้อ “การสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,