ด่วน@! กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา 2-13 มีนาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา 2-13 มีนาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาเอก ด้านชีวเคมี) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท ด้านเคมี) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท ด้านจุลชีววิทยา)
ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาเอก ด้านชีวเคมี) นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท ด้านเคมี) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท ด้านจุลชีววิทยา) ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาเอก ด้านชีวเคมี)
๑.๒ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท ด้านเคมี)
๑.๓ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท ด้านจุลชีววิทยา)
๑.๔ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๑.๕ ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ระบุไว้ในรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th คลิกที่หัวข้อ “รับสมัครสอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights