ด่วน! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัคร รวม 12,778 อัตรา 30 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัคร รวม 12,778 อัตรา 30 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
ด้วย ก.จ. จะดําเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่งสายงาน ผู้บริหารที่ว่าง
เพื่อให้การดําเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.จ. กําหนด อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารง ตําแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงาน ผู้บริหาร ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ที่ ก.จ. กําหนด ภายในวันที่ปิดรับสมัครเป็นสําคัญ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔
– กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งโอนมาจากข้าราชการประเภทอื่น ให้เริ่มนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งบริหารตามสายงานนั้น ตั้งแต่โอนมาดํารงตําแหน่งบริหารในองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สําหรับกรณีโอนมาจากพนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานส่วนตําบลสามารถนับ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องได้
– กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง ตําแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลาเฉพาะพื้นที่อําเภอ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้นําระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคย ดํารงตําแหน่งดังกล่าวมานับระยะเวลาทวีคูณตามความในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบําเหน็จ ความชอบสิทธิเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐
– การนําวุฒิปริญญาโทมาใช้เพื่อลดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงาน ผู้บริหาร จะต้องได้หนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.จ. ภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสรรหา
การรับสมัครกําหนดให้สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.dlalocalapp2563.com
– กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,