ด่วน@! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 201 อัตรา 23-29 เมษายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 201 อัตรา 23-29 เมษายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , ,