ด่วน! กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน รวม 13 อัตรา 17 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน รวม 13 อัตรา 17 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
๔.๓ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. โดยต้องเป็นผู้สอบผ่านภายในวันปิดรับสมัครสอบ

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th โดยคลิกที่แบนเนอร์ “ระบบรับสมัครงาน กรอ. ออนไลน์” หรือทางเว็บไซต์ http://diw.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,