ด่วน!! กองทัพอากาศ รับสมัครรวม 598 อัตรา 15 มค – 5 มีค 2557 สมัครสอบ กองทัพอากาศ 2557 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! กองทัพอากาศ รับสมัครรวม 598 อัตรา 15 มค – 5 มีค 2557 สมัครสอบ กองทัพอากาศ 2557 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กองทัพอากาศ รับสมัคร 2557

กองทัพอากาศ รับสมัคร 2557

ล่าสุด!! กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ โดย คณก.อำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ใน ทอ.(คอค.ทอ.) รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 598 อัตรา โดบหลังจากที่ทางทีมงานเข้าไปในเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th แล้วยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัด แต่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.30 น. โดยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ให้ติดต่อที่ 02-5342402-3 , 5 02-5342440-1 ในเวลาราชการเท่านั้น สำหรับท่านที่มีความสนใจจะสมัครสอบกับ กองทัพอากาศ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคดเลั ือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส่วนกลาง (กทม.)

ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๔๕๓ อัตรา

กองทัพอากาศเปิดสอบบรรจุรับราชการ 598 อัตรา 15 มกราคม – 5 มีนาคม 2557

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการประจำปี 2557 จำนวน 598 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 5 มีนาคม 2557

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จํานวน 62 อัตรา (ปริญญาตรี ,ปริญญาโท)
– ผู้สมัครสอบตําแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปี

2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน 391 อัตรา(มัธยมศึกษาตอนปลาย ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.)
– ผู้สมัครสอบตําแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๗ – พ.ศ.๒๕๓๙)

ตำแหน่งส่วนกลาง (กทม.) จำนวน 452 อัตรา
– ปริญญาโท 4 อัตรา
– ปริญญาตรี 58 อัตรา
– ปวช. 285 อัตรา
– ม.ปลาย 105 อัตรา

ตำแหน่งกองบินและโรงเรียนการบิน จำนวน 146 อัตรา
– ปวช. 121 อัตรา
– ม.ปลาย 25 อัตรา

ข้อควรระวัง
– ผู้สมัครจะต้องใช้คุณวุฒิตรงกับที่ประกาศรับสมัครสอบเท่านั้น ไม่สามารถใช้วุฒิที่สูงกว่าสมัครสอบได้

การสมัครสอบและวิธีการสมัครสอบ
วิธีการสมัคร กองทัพอากาศเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีค่าใช้จ่าย จํานวน ๓๕๐ บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ ๓๒๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชําระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ภายในเวลาทําการของธนาคาร (ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร) ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชําระค่าธรรมเนียมการสอบ แล้ว และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ตำแหน่งกองบินและโรงเรียนการบิน

สมัครสอบ >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ สำหรับการสอบในปี 2557 >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชุดที่ 1 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชุดที่ 2 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชุดที่ 3 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชุดที่ 4 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชุดที่ 5 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชุดที่ 6 คลิก!!!

Tags: , , , ,