[ด่วน!] กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร รวม 417 อัตรา 16 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ด่วน!] กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร รวม 417 อัตรา 16 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒
ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปี ๒๕๖๒ จํานวน ๔๑๗ อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จํานวน ๑๗ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ก ดังนี้
๑.๑.๑ คุณวุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา
๑.๑.๒ คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๖ อัตรา

๑.๒ บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน ๔๐๐ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ข และผนวก ค ดังนี้
๑.๒.๑ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑๗ อัตรา
๑.๒.๒ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๒๑ อัตรา
๑.๒.๓ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๕๕ อัตรา
๑.๒.๔ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ๗ อัตรา

การสมัครสอบ
– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
– ดําเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กําหนด กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร Online ด้วยตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบชําระค่าสมัครลงในกระดาษ A4 สีขาว
– นําใบชําระค่าสมัครไปชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB Online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ภายในเวลา ๓ วันทําการ นับจากวันที่ส่ง ใบสมัคร Online ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วเท่านั้น
– ค่าสมัครสอบอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยเมื่อทําการชําระค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น จํานวน ๔๐๐ บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบ ๓๗๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท
– เมื่อชําระค่าสมัครสอบแล้ว ๓ วันทําการ นับจากวันที่ชําระค่าสมัคร สามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงิน ทางระบบรับสมัคร Online ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2562..

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights