ด่วน!! การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 20 ตำแหน่ง 26 กพ – 20 มีค 2556 การเคหะ สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 20 ตำแหน่ง 26 กพ – 20 มีค 2556 การเคหะ สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/02/2556 ล่าสุดการเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบพนักงานในตำแหน่งต่างๆอาทิ เศรษฐกร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานจัดการทรัพย์สิน พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานการเงินและบัญชี วิศวกร และตำแหน่งอื่นๆรวมทั้งสิ้น 20 ตำแหน่ง โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://reg.registrar.ku.ac.th ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับการเคหะแห่งชาติ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ ด่วน!! การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 20 ตำแหน่ง 26 กพ – 20 มีค 2556 การเคหะ สมัครงาน 2556

ด่วน!! การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 20 ตำแหน่ง 26 กพ - 20 มีค 2556 การเคหะ สมัครงาน 2556

การเคหะ สมัครงาน 2556

ด่วน!! การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 20 ตำแหน่ง 26 กพ – 20 มีค 2556 การเคหะ สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร ด่วน!! การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 20 ตำแหน่ง 26 กพ – 20 มีค 2556 การเคหะ สมัครงาน 2556
ล่าสุดการเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งมี่เปิดรับสมัคร ด่วน!! การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 20 ตำแหน่ง 26 กพ – 20 มีค 2556 การเคหะ สมัครงาน 2556
1. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (งานภูมิสารสนเทศที่อยู่อาศัย)

– ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ทางด้านพัฒนาหรือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ด้าน GIS

2. พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานประเมินที่ดินและสินทรัพย์)
– ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ ที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางการประเมินทรัพย์สิน หรือปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน หรือปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์และประเมินมูลค่า ทรัพย์สิน

3. พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานจัดประโยชน์/งานกลยุทธ์และบริหารอาคารเช่า)
– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ทุกสาขา

4. พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานพัฒนาและบริหารชุมชน)
– ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์

5. พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานขายโครงการ)
– ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์

6. พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานรังวัดและกรรมสิทธิ์ที่ดิน/งานทะเบียนอาคารชุด)
– ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์

7. พนักงานบริหารงานทั่วไป (งานประมูล) , พนักงานพัสดุ (งานพัสดุ)
– ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์

8. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานพัฒนาเมืองและจัดรูปที่ดิน)
– ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง

9. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานปฏิบัติการทางสังคม)
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโทบริหารธุรกิจ มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
การจัดเก็บข้อมูลทางสถิติประยุกต์

10. เศรษฐกร การเคหะ สมัครงาน 2556
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจการคลัง
11. วิศวกร (สาขาสิ่งแวดล้อม สุขาบาล)

– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
(หลักสูตร 4 ปี) มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาดังกล่าว ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรรม

12. วิศวกร (สาขาโยธา)
– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 4 ปี) มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาดังกล่าว ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรรม

13. สถาปนิก การเคหะ สมัครงาน 2556
– ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปัตยกรรม

14. ช่างเทคนิค (งานก่อสร้าง) การเคหะ สมัครงาน 2556
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง

15. ช่างเทคนิค (งานซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์)
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์ทางด้าน Configuration ตู้ชุมสายโทรศัพท์ (Main PABX) , ดูแลระบบ Call Centre, ดูแลระบบ IP Phone
ในลักษณะ เชื่อมโยงสำนักงานใหญ่และสาขา ที่มีหัวเครื่องไม่น้อยกว่า 2,000 หมายเลข และการซ่อมบำรุงหัวเครื่องโทรศัพท์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

16. บุคลากร การเคหะ สมัครงาน 2556
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านการบริหารงานบุคคล บริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์ และจิตวิทยา มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

17. นิติกร การเคหะ สมัครงาน 2556
– ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

18. พนักงานการเงินและบัญชี การเคหะ สมัครงาน 2556
– ปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน การธนาคาร การคลัง

19. พนักงานประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 20 ตำแหน่ง 26 กพ – 20 มีค 2556
– ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขานิเทศศิลป์ มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และการใช้โปรแกรมตัดต่อคอมพิวเตอร์

20. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
– ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร ด่วน!! การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 20 ตำแหน่ง 26 กพ – 20 มีค 2556 การเคหะ สมัครงาน 2556
26 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2556

การรับสมัคร ด่วน!! การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 20 ตำแหน่ง 26 กพ – 20 มีค 2556 การเคหะ สมัครงาน 2556
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://reg.registrar.ku.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ด่วน!! การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 20 ตำแหน่ง 26 กพ – 20 มีค 2556 การเคหะ สมัครงาน 2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ 2556 ใหม่ล่าสุด!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights