ด่วน! การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานรวม 124 อัตรา 14-23 สิงหาคม 2561 สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานรวม 124 อัตรา 14-23 สิงหาคม 2561 สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2561-2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศที่ ฝทม. 4/2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จํานวน 26 คุณวุฒิ รวม 124 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตําแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
3.1 กลุ่มงานวิชาการ (ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4) จำนวน 15 อัตรา
3.2 กลุ่มงานปฏิบัติการ (ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4) จำนวน 17 อัตรา
3.3 กลุ่มงานหน่วยธุรกิจ (ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4) จำนวน 6 อัตรา
4. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 จำนวน 9 อัตรา
5. ตำแหน่งวิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งบุคลากร 4 จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งบุคลากร 4 จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนิติกร 4 จำนวน 4 อัตรา
9. ตำแหน่งนักฝึกอบรม 4 จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 3 อัตรา
11. ตำแหน่งเลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 3 อัตรา
13. ตำแหน่งนักบัญชี 4 จำนวน 5 อัตรา
14. ตำแหน่งนักการเงิน 4 จำนวน 2 อัตรา
15. ตำแหน่งนักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่งนักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ) จำนวน 1 อัตรา
17.1 ตำแหน่งนักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 2 อัตรา
17.2 ตำแหน่งนักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 1 อัตรา
18. ตำแหน่งเภสัชกร 4 จำนวน 1 อัตรา
19. ตำแหน่งพยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 1 อัตรา
20. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 จำนวน 5 อัตรา
21. ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3 จำนวน 1 อัตรา
22. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 15 อัตรา
23. ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 3 อัตรา
24. ตำแหน่งช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 3 อัตรา
25.1 ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 11 อัตรา
25.2 ตำแหน่งช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 จำนวน 2 อัตรา
26. ตำแหน่งพนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 5 อัตรา

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
– เข้าเว็บไซต์ www.mea.or.th คลิก “ประกาศรับสมัครงาน”
– ให้ผู้สมัครอ่านประกาศ และคําแนะนําสําหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร รายละเอียดลักษณะงาน สามารถอ่านได้ในเอกสารแนบของแต่ละคุณวุฒิ
– กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกําหนด และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร ทั้งนี้ กฟน. ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลในภายหลัง
– ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้สมัครสามารถ พิมพ์แบบฟอร์มได้หลังจากยืนยันการสมัคร

การดําเนินการสอบ กําหนดขั้นตอน ดังนี้
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ทาง www.mea.or.th
– การสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 สถานที่สอบ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ทาง www.mea.or.th
– การเข้าร่วมกิจกรรม MEA Career Workshop วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เฉพาะคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบ ปี 2561-2562 >>>>>>>>>
อ่านแนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบ ปี 2561-2562 คลิก!!!

Tags: , , , , ,