ด่วน!! ข่าวเปิดสอบสำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ 4-24 มีค 2557 สมัครสอบ กพ 2557 เปิดสอบ กพ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! ข่าวเปิดสอบสำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ 4-24 มีค 2557 สมัครสอบ กพ 2557 เปิดสอบ กพ 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เปิดสอบ กพ 2557

เปิดสอบ กพ 2557

ล่าสุด!! สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 เปิดสอบในวันที่ 4 – 24 มีนาคม 2557 ชำระเงิน และเลือกศูนย์สอบวันที่ 4 – 25 มีนาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สำหรับปีนี้ในหลักสูตรการสอบได้เพิ่มสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 สำหรับท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557


ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท

กำหนดการสอบ
1. สมัครสอบ

1.1 กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน วันที่ 4 – 24 มีนาคม 2557
1.2 ชำระเงิน และเลือกศูนย์สอบ วันที่ 4 – 25 มีนาคม 2557

2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา
สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

3. สอบข้อเขียน
3.1 ทุกศูนย์สอบ วันที่ 29 มิถุนายน 2557
3.2 เฉพาะศูนย์สอบที่สอบครั้งเดียวไม่หมด วันที่ 27 กรกฎาคม 2557

4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 26 กันยายน 2557

เงื่อนไขการสมัครสอบ
– ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
– ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
– การกำหนดวัน เวลาสอบเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด
– การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
– ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ 1

กรอกใบสมัครและ พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน (4 – 24 มี.ค. 2557)

ขั้นตอนที่ 2
ชำระเงินพร้อมเลือกศูนย์สอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (4 – 25 มี.ค. 2557)

ขั้นตอนที่ 3
หลังชำระเงิน 2 วันทำการให้ตรวจสอบข้อมูลศูนย์สอบที่ปุ่ม”ตรวจสอบสถานะการสมัคร” (6 – 28 มี.ค. 2557)

ขั้นตอนที่ 4
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2557 เป็นต้นไปที่ปุ่ม “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”

หลักสูตรการสอบ
1.สอบข้อเขียนวิชา ความสามารถทั่วไปและ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนน รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

2. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ มีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก 1 ครั้ง
โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดการรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (วันที่ 26 กันยายน 2557)

ทั้งนี้ ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ สามารถส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ ลงชื่อกำกับ พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 23 ธันวาคม 2557 โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!
สมัครสอบคลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบคลิก!!
อ่านขั้นตอนการสมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , , , , ,