ด่วน! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2561 สมัครงานธนาคารกรุงไทย ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2561 สมัครงานธนาคารกรุงไทย ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ตําแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน สังกัด ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน สายงานบริหารการเงิน
หน้าที่รับผิดชอบ :
งานกลยุทธ์บริหารสินทรัพย์ (Assets Strategy Management)
1. ร่วมกําหนดกลยุทธ์เพื่อให้ธนาคารมีโครงสร้างสินทรัพย์ที่เหมาะสมต่อการสร้างอัตราผลตอบแทน และผลกําไรโดยให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่ธนาคารสามารถแข่งขันได้กับธนาคารคู่เทียบได้
2. ติตตามโครงสร้างสินทรัพย์และศึกษากลยุทธ์ในการบริหารสินทรัพย์ของธนาคารคู่เทียบ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการกําหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ของธนาคาร
3. วิเคราะห์และจัดทํารายงานโครงสร้างสินทรัพย์ของธนาคารในระดับภาพรวม และเชิงลึกของสินทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์กําหนดกลยุทธ์ 4. ติดตามและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารสินทรัพย์ของธนาคาร
5. ติดตามการวิเคราะห์โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร พร้อมทั้งจัดทํารายงานการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Assets and Liabilities Managerment Commitee : ALCO) และนําส่งธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ร่วมกําหนดราคาเงินให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เงินให้สินเชื่ออื่นๆ เพื่อให้มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ธนาคารสามารถแข่งขันได้
7. ติดตามการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
8. ติดตามและดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พร้อมทั้งจัดทํารายงานและวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
9. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริหารเงิน ด้านตลาดทุน ด้านบริหารความเสี่ยงจากตลาดด้านสินเชื่อ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับการจัดหาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และจัดทํารายงาน โครงสร้างสินทรัพย์ของธนาคาร

งานกลยุทธ์บริหารหนี้สินและต้นทุนของธนาคาร (ALco Support and Liability Strategy Management)
10. ดําเนินงานในงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
11. ติดตามการนํามติของคณะกรรมการ ALC0 ไปปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร
12. ดําเนินการเจรจาต่อรอง พิจารณาความเหมาะสมและนําเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษแก่ลูกค้าเงินฝากของธนาคาร เพื่อควบคุมต้นทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสม
13. รวบรวมและจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน และต้นทุนของธนาคารเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของผู้บริหาร (Management Report) 14. วิเคราะห์และจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงเงินฝากและตั๋วแลกเงินของธนาคารในมุมมองต่างๆ เช่น โครงสร้างเงินฝากและตั๋วแลกเงิน ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เป็นต้น เพื่อใช้ในการกําหนดกลยุทธ์การจัดการด้านเงินฝากของธนาคาร
15. นําเสนอช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากและตั๋วแลกเงินใหม่ๆ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการแข่งขัน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ความต้องการเงินทุนและสภาพคล่อง เพื่อทําให้ธนาคารมีโครงสร้างเงินฝากและต้นทุนในระดับที่เหมาะสม
16. วิเคราะห์และจัดทํารายงานต้นทุนเงินฝากของธนาคาร เพื่อใช้ในการกําหนดกลยุทธ์การจัดการด้านต้นทุนของธนาคาร
17. จัดทําสารสนเทศสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานของธนาคารและธนาคารคู่เทียบ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินฝาก ต้นทุน เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้าน Financial Ratio ที่สําคัญของ ธนาคาร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของธนาคาร การบริหารโครงสร้างของเงินฝากและตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
18. ติตตามสภาวะการแข่งขันและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคารคู่เทียบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้สถานการณ์การแข่งขัน
19. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย สายงานธุรกิจภาครัฐ เป็นต้น ในการนําข้อมูลในเชิงลึก รวมถึงนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการนําไปใช้ในการบริหารจัดการกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
20. จัดทํารายงานการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสาขาต่างประเทศ และจัดส่งให้แต่ละสาขา

งานกลยุทธ์บริหารสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Liquidity and IRRBB Strategy Management)
21. ร่วมวางแผนและเสนอกลยุทธ์ในการจัดการด้านสภาพคล่องของธนาคารให้เหมาะสม สามารถรองรับการเจริญเติบโตของธนาคารและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร 22. วิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องของธนาคารและระบบธนาคารพาณิชย์ เพื่อนํามาใช้ในการวางกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการติดตามอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพคล่อง เช่น Loan to Deposit Ratio, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR)เป็นต้น
23. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดหาแหล่งเงินทุนของธนาคารในรูปแบบต่างๆตามที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ และหนี้สินอนุมัติสามารถดําเนินการได้โดยเรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับระเบียบของธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทย
24. บริหารจัดการรวมถึงเสนอกลยุทธ์เพื่อให้ธนาคารมี Liquidity Gap และ Repricing Gap ที่เหมาะสม

คุณสมบัติ :
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทํางานด้านการบริหารสินเชื่อ หรือการบริหารเงินทุน
3. มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง แนวทางการดําเนินงานตามหลัก Basel II และ ALM Managerment
4. มีความรู้ด้านสถิติ Econometric
5. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : ” ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ”

วิธีการสมัคร
โปรดส่งประวัติของผู้สมัคร ( Resume) ไปที่ E-Mail : pipat.suwannawong@ktb.co.th โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า “สมัครงานฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน หากต้องการสอบถามข้อมูลการสมัครงานเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณพิพัฒน์ โทร 02-345-1847

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,