ด่วน! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครรวม 400 อัตรา ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 บัดนี้ – 8 ธค 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครรวม 400 อัตรา ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 บัดนี้ – 8 ธค 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจําสาขาและสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563
ด้วยธนาคารจะดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงาน ประจําสาขาและสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563 จากบุคคลภายนอก/ พนักงานระดับ 2 – 3/ ผู้ช่วยพนักงาน สัญญาจ้างประเภทที่ 1/ ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) โดยวิธีการ สรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ ตรวจสอบและจัดทําหลักประกันเงินกู้ การจํานอง การไถ่ถอนจํานอง และนิติกรรมอื่นๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้ ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชําระหนี้ จัดทําสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ มอบหมาย ติดตาม กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ

2. ประมาณการจํานวนที่ธนาคารต้องการ
จํานวนความต้องการประมาณ 400 อัตรา เป็นเพศชาย 270 อัตรา เพศหญิง 130 อัตรา

5. การสมัครและการชําระเงิน
– บุคคลภายนอก
5.1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจ ตําแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สําหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตําแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” เพียงตําแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights