ด่วน! ศูนย์ไซเบอร์ทหาร เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา 11-17 มกราคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! ศูนย์ไซเบอร์ทหาร เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา 11-17 มกราคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561
๑. ความมุ่งหมาย เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงาน เข้ารับราชการที่ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
๒. ตําแหน่งที่เปิดสอบ
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๙ อัตรา และนายทหารชั้นประทวน ๗ อัตรา ดังนี้
๒.๑ นายทหารชั้นสัญญาบัตรจํานวน ๙ อัตรา
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านเทคนิค และตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมินมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าไม่จํากัดสาขา แต่หากสําเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นความเร่งด่วนลําดับแรก
๒.๒ นายทหารชั้นประทวนจํานวน ๗ อัตรา
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านเทคนิค และตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมินมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องทดลองงานเป็นเวลา ๖ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่ากําลังพลที่จัดหามาได้ มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยระหว่างการทดลองปฏิบัติงานและรอการบรรจุเข้ารับราชการ ให้จ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ กําหนดอัตราจ้างรายเดือน เดือนละ ๑๐,๔๓๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ ม.๗ ม.๖โดยพนักงานราชการจะไม่เรียกร้องใด ๆ เพื่อเรียกรับเงินตามคุณวุฒิสูงกว่าที่ กําหนดในสัญญาฉบับนี้ และเมื่อบรรจุเป็นข้าราชการแล้วจะได้รับเงินเดือนนายทหาร ชั้นสัญญาบัตร และ นายทหารชั้นประทวน ดังนี้


Tags: , , , , ,