ด่วน@! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน รวม 18 อัตรา 14-28 มิถุนายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน รวม 18 อัตรา 14-28 มิถุนายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตําแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ (ด้านบัญชี) และตําแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ (ด้านกฎหมาย) ในสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ด้วยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นลูกจ้างสมทบ ตําแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ (ด้านบัญชี) และตําแหน่งพนักงานสมทบ ตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ (ด้านกฎหมาย) ในสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในข้อ ๑๐ (๒) ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสํานักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๑๖ (๒) ของระเบียบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การบริหารราชการของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งและจํานวนที่จะบรรจุ
– ตําแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ ด้านบัญชี จํานวน ๑๔ อัตรา
และจะบรรจุเพิ่มเมื่อมีตําแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง
– ตําแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ ด้านกฎหมาย จํานวน ๔ อัตรา
และจะบรรจุเพิ่มเมื่อมีตําแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง

วิธีการสมัครสอบและวัน เวลา ที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๖ ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,