ด่วน@! สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ 10 อัตรา 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ 10 อัตรา 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานกิจการยุติธรรม
ด้วยสํานักงานกิจการยุติธรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานกิจการยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
จํานวน ๓ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๑.๒ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จํานวน ๔ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๑.๓ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จํานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๑.๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จํานวน ๒ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.รับรอง ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๓ ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตปิดทําการ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://oja.thaijobjob.com หรือ http://www.oja.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบข้าราชการ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทําการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ file ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,