ด่วน@! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจ 790 อัตรา 1 – 22 กันยายน 2560 สมัครสอบตำรวจปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รายวิชาที่ออกสอบ] เปิดสอบตำรวจ 790 อัตรา 1 – 22 กันยายน 2560 สมัครสอบตำรวจปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-08-13 at 4.34.27 PMรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา
รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
จำนวน 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา และ ชั้นประทวน จำนวน 640 อัตรา)

กำหนดการมีดังนี้
1. ออกประกาศรับสมัครฯ 25 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org 1 – 22 กันยายน พ.ศ. 2560
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 27 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง 19 มกราคม พ.ศ. 2561
9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายวิชาคร่าวๆ ที่ใช้สอบในตำแหน่งต่างๆ
ตำแหน่งรอง สว.(สอบสวน) เพศชาย จำนวน 100 อัตรา
วิชาที่ใช้สอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ
1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 20 ข้อ
1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 110 ข้อ
2.1 ประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 25 ข้อ
2.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 25 ข้อ
2.3 กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) จำนวน 20 ข้อ
2.4 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จำนวน 10 ข้อ
2.5 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ
2.6 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10 ข้อ
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาเคมี เพศชาย/หญิง จำนวน 27 อัตรา
วิชาที่ใช้สอบ
1. ทดสอบความรูความสามารถ จำนวน 150 ข้อ
1.1 ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี จำนวน 80 ข้อ
1.2 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10 ข้อ
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ
1.4 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ
1.5 ความสามารถทั่วไป จำนวน 20 ข้อ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน สังกัด สตม. จำนวน 300 อัตรา
วิชาที่ใช้สอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 60 ข้อ
1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ
1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 90 ข้อ
2.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน จำนวน 30 ข้อ
2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 40 ข้อ
2.3 สังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน สังกัด ตร. จำนวน 200 อัตรา
วิชาที่ใช้สอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 60 ข้อ
1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ
1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 90 ข้อ
2.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน จำนวน 30 ข้อ
2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 40 ข้อ
2.3 สังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 50 อัตรา
วิชาที่ใช้สอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ
1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 20 ข้อ
1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 110 ข้อ
2.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน จำนวน 30 ข้อ
2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 40 ข้อ
2.4 สังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์) จำนวน 50 อัตรา
วิชาที่ใช้สอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ
1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 20 ข้อ
1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 110 ข้อ
2.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน จำนวน 30 ข้อ
2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 40 ข้อ
2.4 สังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

ด่วน@! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจ 790 อัตรา 1 – 22 กันยายน 2560 สมัครสอบตำรวจ ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-08-13 at 4.34.27 PMการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
จำนวน 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา และ ชั้นประทวน จำนวน 640 อัตรา)
หมายเหตุ จะประกาศกำหนดการเป็นทางการให้ทราบ เร็วๆนี้

1. บุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ โดยต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาดังกล่าวหรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัด ตร. จำนวน 100 อัตรา

2. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค (ด้านวิทยาศาสตร์) ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 50 อัตรา

3. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในสังกัด สตม. จำนวน 300 อัตรา (เพศชาย 150 อัตรา และเพศหญิง 150 อัตรา)

4. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในหน่วยงานต่างๆ
สังกัด ตร. จำนวน 200 อัตรา

5. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
จำนวน 50 อัตรา

6. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา

7. บุคคลภายนอกเพศชายผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับและงานขนส่ง จำนวน 40 อัตรา

หมายเหตุ จะประกาศกำหนดการเป็นทางการให้ทราบ เร็วๆนี้ โปรดติดตามเราต่อไป
Screen Shot 2017-08-17 at 4.21.15 PM
Screen Shot 2017-08-17 at 4.20.26 PM
Screen Shot 2017-08-17 at 4.20.47 PM

1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,