ด่วน@! สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ รวม 20 อัตรา 13 มีนาคม – 3 เมษายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ รวม 20 อัตรา 13 มีนาคม – 3 เมษายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
ตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จํานวน ๒๐ อัตรา (บรรจุในสํานักงานพาณิชย์จังหวัด)

๑.๒ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ อนึ่ง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จะปิดรับ สมัครสอบ เวลา ๒๔.๐๐ น. และผู้สมัครสอบต้องไปชําระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลาที่กําหนดในข้อ ๔.๒ โดยผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนและรายละเอียดในการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๐๗ ๒๕๓๒ และ ๐๒ ๕๐๗ ๖๕๓๔
การรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com หรือ http://www.moc.go.th หัวข้อ “ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์” > “ข่าวประกาศรับสมัครงาน” > “สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์” > “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ”
(๒) กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมอัพโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) (ประเภทไฟล์เป็น .JPG ขนาดไฟล์รูปถ่ายประมาณ ๔๐-๑๐๐ KB) โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,