ด่วน! สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562 วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครสอบ กพ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562 วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครสอบ กพ 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับผู้สอบผ่านการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่าน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคล เข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๑.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตําแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของส่วนราชการต่าง ๆ
๑.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและระดับ วุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการ

๒. วิธีดําเนินการ
๒.๑ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับผู้สอบผ่าน การสอบตามข้อ ๑.๑ ของส่วนราชการต่าง ๆ โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๒.๒ ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งของส่วนราชการ ให้สํานักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกําหนดการ ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด สําหรับรายละเอียดกําหนดการดําเนินการสอบ ตามเอกสารแนบท้าย ๑

๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี ๒๕๖๒” ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,