การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 14 อัตรา รับออนไลน์ 1–24 ก.พ. 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 14 อัตรา รับออนไลน์ 1–24 ก.พ. 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/02/55 ข่าวการรับสมัครงานวันนี้เป็นของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 14 อัตรา โดยรับสมัครแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ที่สนใจประกาศการรับสมัครของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ททท รับสมัครงาน 2555 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครงานได้ด้านล่างข้อความนี้เลยคะ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 14 อัตรา รับออนไลน์ 1–24 ก.พ. 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
ตำแหน่งเลขานุการ พนักงานสารสนเทศ พนักงานวางแผน นักบัญชี พนักงานงบประมาณ พนักงานการเงิน พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานการตลาด ลูกจ้างทำหน้าพนักงานบริหารทั่วไป และทำหน้าที่พนักงานการเงิน รวม 14 อัตรา <รับออนไลน์> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
1. เลขานุการ 4 ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อที่ปรึกษาระดับ 11 หน่วยงานผู้ว่าการ
จำนวน 1 อัตรา
ททท รับสมัครงาน 2555
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททุกสาขา (ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นไปตามคุณวุฒิที่ ททท. กำหนด)
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
2. พนักงานสารสนเทศ 4 กลุ่มสารสนเทศการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
ททท รับสมัครงาน 2555
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางด้านการตลาดหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
– มีความสามารถด้านการทำกิจกรรม Online ผ่าน Social Media ต่างๆ
– มีความรู้ด้าน New Media ต่างๆ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
3. พนักงานวางแผน 4 งานติดตามและประเมินผลตลาดในประเทศ กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง
จำนวน 1 อัตรา
ททท รับสมัครงาน 2555
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททุกสาขา (ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นไปตามคุณวุฒิที่ ททท. กำหนด)
– มีประสบการณ์ด้านการวางแผน หรือการทำงานวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลภาคสนาม หรือมีประสบการณ์ด้านการประเมินผล กลยุทธ์ แผนงาน หรือโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมวิจัยทางสถิติ (SPSS)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
4. นักบัญชี 3 งานบัญชีส่วนกลาง กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
จำนวน 1 อัตรา
ททท รับสมัครงาน 2555
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
5. นักบัญชี 3 งานบัญชีลูกหนี้ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
จำนวน 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี สารสนเทศทางการบัญชี
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
– มีความรู้ความสามารถในการหาข้อมูลจากเว็บไซด์ต่างๆ ได้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
6. พนักงานงบประมาณ 3 งานควบคุมงบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
จำนวน 1 อัตรา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นไปตามคุณวุฒิที่ ททท. กำหนด)
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
7. พนักงานการเงิน 3 งานการเงินภายใน กองการเงิน ฝ่ายการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน การจัดการ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
8. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กลุ่มสารสนเทศการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการทางคอมพิวเตอร์
– มีประสบการณ์ในการดูแลเว็บไซด์อย่างน้อย ๑ ปี หรือมีประสบการณ์ความรู้ด้านกราฟฟิคอะนิเมชั่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
9. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กลุ่มสารสนเทศองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการทางคอมพิวเตอร์ หรือศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
10. พนักงานสารสนเทศ 3 กลุ่มสารสนเทศองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ที่ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
11. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานภูเก็ต ภูมิภาคภาคใต้
จำนวน 2 อัตรา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นไปตามคุณวุฒิที่ ททท. กำหนด)
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่ต่างๆ ได้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
12. ลูกจ้างทำหน้าพนักงานบริหารทั่วไป งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นไปตามคุณวุฒิที่ ททท. กำหนด)
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
13. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการจัดการ บัญชี การเงิน
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
อนึ่ง สำหรับตำแหน่งพนักงานการตลาด ๓ ททท. สำนักงานภูเก็ต ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ททท. จะไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของผู้ปฏิบัติงานประจำในประเทศ พ.ศ. 2549 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
ทั้งนี้ ททท. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของ ททท. โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555
การรับสมัคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555
(๑) สมัครทาง Online Website http://reg.registrar.ku.ac.th/tat
แล้วพิมพ์เอกสาร การสมัครมายื่นรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
(๒) เปิดรับสมัครทาง Online ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2555
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน  รับออนไลน์ 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555 ททท รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,