ธกส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 3 อัตรา 26 ส.ค.-9 ก.ย. 2558 ธกส สมัครงาน 2558 สมัครสอบ ธกส 2558 ธกส รับสมัคร 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธกส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 3 อัตรา 26 ส.ค.-9 ก.ย. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/08/2558 ข่าว สมัครสอบ ธกส 2558 เนื่องจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต และสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 9 กันยายน 2558 เอาหละคะเราไปอ่านรายละเอียด ธกส สมัครงาน 2558 กันเลยดีกว่า ไม่อยากให้ท่านพลาดโอกาส ธกส รับสมัคร 2558 แบบนี้ไปเลยคะ เราโหลดไฟล์ pdf กันเลยคะ


ธกส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 3 อัตรา 26 ส.ค.-9 ก.ย. 2558 ธกส สมัครงาน 2558 สมัครสอบ ธกส 2558 ธกส รับสมัคร 2558

ธกส.
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 9 กันยายน 2558

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต และสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 9 กันยายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการวัดผลการวัดและ ประเมินผลการศึกษา การทดสอบและวัดผลทางการศึกษา การวัดผลและการวิจัย การวิจัยการศึกษาการวิจัยและประเมิน วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร
-ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ แบบประเมินสมรรถนะ หรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดความรู้
2) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติจากผลการสอบ หรือนำข้อมูลและสถิติจากผลการสอบมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย แผนงาน แนวทางการปฏิบัติงาน
3) การวิเคราะห์ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ การประเมินผลการใช้แบบทดสอบการสรุปผลเพื่อดำเนินการปรับปรุงแบบทดสอบ
4) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– มีความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบTOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีผลคะแนน IELTSไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์)โดยผู้ที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามกล่าวข้างต้น จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ

2. ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านสถิติ สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง การวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์โครงการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐมิติ คอมพิวเตอร์ บัญชีบริหารธุรกิจ บริหารการเงิน การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร
– ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การสร้างหรือพัฒนาแบบจำลองสำหรับบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เช่นCredit Scoring, Credit Rating, Economic Capital Model, Risk-Adjusted Return on Capital : RAROC , Risk-Based Pricing, back-testing, Stress-testing หรือเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงอื่น ๆ
2) การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้านการเงินการลงทุน ความเสี่ยงด้านเครดิต การจัดทำการประมาณการด้านความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ
– มีความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) โดยผู้ที่มีคะแนนทดสอบ ภาษาอังกฤษตามกล่าวข้างต้น จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ

3. ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร
– มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 หรือ ผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์)
– ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ โดยใช้ความเข้าใจเชิงลึกที่ได้จากการประเมินและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ในตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ การใช้เครื่องมือในการลงทุน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของตลาดเงิน และตราสารหนี้
– หากมีใบประกาศวิชาชีพ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วันเวลาที่รับสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 วันจันทร์ – วันศุกร์ (เฉพาะเวลา 9.00 – 16.30 น. ในวันทำการเท่านั้น)

วิธีการรับสมัครสอบ
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com/ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่บางเขนอาคาร Tower ชั้น 16


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> ธกส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 3 อัตรา 26 ส.ค.-9 ก.ย. 2558 ธกส สมัครงาน 2558 สมัครสอบ ธกส 2558 ธกส รับสมัคร 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,