ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา บัดนี้-30 ธค 2558 ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา บัดนี้-30 ธค 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/03/2558 มาแล้ว ข่าว ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2558 เนื่องจาก ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้ลูกจ้างปฏิบัติการ ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ ลูกจ้างช่างเขียนแบบ ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลูกจ้างช่างเทคนิค ลูกจ้างช่างยนต์ ลูกจ้างช่างภาพ ลูกจ้างช่างศิลป์ ลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ จำนวนหลายอัตรา หลายอัตรา บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2558 นี้คะ


ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา บัดนี้-30 ธค 2558 ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2558

ธนาคารออมสิน
เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2558

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้ลูกจ้างปฏิบัติการ ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ ลูกจ้างช่างเขียนแบบ ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลูกจ้างช่างเทคนิค ลูกจ้างช่างยนต์ ลูกจ้างช่างภาพ ลูกจ้างช่างศิลป์ ลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ จำนวนหลายอัตรา วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา รับสมัครออนไลน์ นับตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2558

โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือก ใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ
เงื่อนไข
– ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
– เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
– เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
– อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
– สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
– เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

2 ตำแหน่ง ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
เงื่อนไข
– ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
– อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านทันตกรรม
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
– อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
– ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

3 ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างเขียนแบบ
เงื่อนไข
– ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
– อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านเขียนแบบ
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
– อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
– โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ

4 ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
เงื่อนไข
– ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
– อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้าด้านวิทยุและโทรคมนาคม
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
– อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
– คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
– โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

5 ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างเทคนิค
เงื่อนไข
– ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
– อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านก่อสร้างด้านโยธา ด้านไฟฟ้า ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านสำรวจ
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
– อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
– โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

6 ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างยนต์
เงื่อนไข
– ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
– อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านเครื่องยนต์
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
– อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
– โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

7 ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างภาพ
เงื่อนไข
– ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
– อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านการถ่ายภาพ และโสตทัศนูปกรณ์
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
– อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
– โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

8 ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างศิลป์

เงื่อนไข
– ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
– อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านศิลปะ และด้านวิจิตรศิลป์
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
– อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
– โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

9 ตำแหน่ง ลูกจ้างขับรถยนต์
เงื่อนไข
– ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท
– อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
– อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 9,000 บาท

10 ตำแหน่ง ลูกจ้างขับเรือยนต์
เงื่อนไข
– ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท
– อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีใบอนุญาตขับเรือยนต์
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
– อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 9,000 บาท

ในการสมัครเข้าทำงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารฯ ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนการเข้าทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างและเรียกเก็บเงินเพื่อให้ท่านได้เข้าทำงานกับธนาคาร ออมสิน หากมีผู้ใดหรือกลุ่มบุคคลใดแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2

วิธีการรับสมัคร
ท่านที่สนใจและประสงค์จะสมัครงานกับธนาคารออมสิน ให้ทำการสมัครได้ ที่เว็บไซต์ รับสมัครออนไลน์ https://job.gsb.or.th

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>  ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา บัดนี้-30 ธค 2558 ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2558

Tags: , , , , , , , , , , , ,