ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงานพนักงานสอบทานสินเชื่อ 9 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สมัครงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงานพนักงานสอบทานสินเชื่อ 9 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สมัครงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
Screen Shot 2016-11-09 at 1.40.47 PMล่าสุด!! ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายสอบทานสินเชื่อ โดยผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1268 และ 0 2202 1951 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานสอบทานสินเชื่ออาวุโส

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
2. วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการ คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีความรู้ภาษา .NET / Java / PHP
4. มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนา Web Application หรือ
Windows Application ไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. สามารถใช้งานฐานข้อมูล Oracle Database / SQL Server เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ (หากมีประสบการณ์ในการทำ Data mart / Data
warehouse จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน วิเคราะห์ปัญหาได้ดี และเรียนรู้ได้รวดเร็ว
8. สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติทั่วไป
– มีสัญชาติไทย
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
– ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
– สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
– ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
– หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

การรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1268 และ 0 2202 1951 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,