ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์ 1-9 ก.พ. 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์ 1-9 ก.พ. 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/01/55 ข่าวดีของการรับสมัครงานธนาคารวันนี้ เป็นของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 หรือมองหาข้อมูลของ ธอส รับสมัครงาน 2555 อยู่นั้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานของ ธอส. ได้ด้านล่างข้อความนี้เลยคะ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์ 1-9 ก.พ. 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
คุณสมบัติทั่วไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555
– มีสัญชาติไทย
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
-ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
-ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555
1. พนักงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์อาวุโส (เกรด 7 – 8 ) ธอส รับสมัครงาน 2555
จำนวน 1 อัตรา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
คุณสมบัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
1. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท ด้านบัญชี  บริหารธุรกิจ สถิติ  วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย
กว่า  36 หน่วยกิต
2. ระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือ
ระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.20
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการป้องกันการทุจริต หรือเกี่ยวข้อง
กับงานตรวจสอบ / งานกำกับดูแล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความรู้ ความสามารถ การใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
5. กรณีได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพ
– ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CISA)
– ผู้ตรวจสอบการป้องกันการทุจริต (CFE)
– ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)
– ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)
6. กรณีได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพ หรือวุฒิบัตรอื่น ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีความรู้ ความสามารถการใช้ Software ช่วยในการตรวจสอบ อาทิเช่น
– Audit Command Language (ACL)
– Interactive Data Extraction and Analysis (IDEA)
– หรือมีความรู้ ความสามารถเรื่องระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)
– การพัฒนาโปรแกรม  PL/SQL
– รวมทั้งหากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
2. พนักงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6) ธอส รับสมัครงาน 2555
จำนวน 2 อัตรา
นาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
คุณสมบัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
1. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท ด้านบัญชี  บริหารธุรกิจ สถิติ  วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต
2. ระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือ ระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.20
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบหรือด้านคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความรู้ ความสามารถ การใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
5. กรณีได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพ
– ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CISA)
– ผู้ตรวจสอบการป้องกันการทุจริต (CFE)
– ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)
– ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)
6. กรณีได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพ หรือวุฒิบัตรอื่น ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีความรู้ ความสามารถการใช้ Software ช่วยในการตรวจสอบ อาทิเช่น
– Audit Command Language (ACL)
– Interactive Data Extraction and Analysis (IDEA)
– หรือมีความรู้ ความสามารถเรื่องระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)
– การพัฒนาโปรแกรม  PL/SQL
– รวมทั้งหากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
– หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
– ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
– หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
กำหนดการรับสมัคร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 0-2202-1951 และ 0-2202-1246
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ 08.30 – 15.30 น. (พักเที่ยง) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555
ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11
หรือ http://www.ghbank.co.th/ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสอบ 55 ธอส รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , ,