ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครงาน รวม 11 อัตรา บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2563 สมัครสอบ ธกส 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครงาน รวม 11 อัตรา บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2563 สมัครสอบ ธกส 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และพนักงานประชาสัมพันธ์ ปีบัญชี 2563
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และพนักงานประชาสัมพันธ์ ปีบัญชี 2563 โดยมี รายละเอียด ดังนี้
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.1 พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จํานวน 10 อัตรา
ปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาระบบด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบงานสินเชื่อ ระบบงานเงินฝาก งานระบบงาน Mobile Phone Banking ระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย การติดตาม ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารในศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนงาน ต่าง ๆ ในธนาคาร การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตามนโยบายรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คําปรึกษา ตอบปัญหา แนะนํา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบในความ รับผิดชอบ
1.2 พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จํานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านงานโฆษณา การประชาสัมพันธ์และการจัดทํากิจกรรม ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคาร งานออกแบบและจัดทําต้นแบบสื่อโฆษณางานสื่อสารการตลาด แบบผสมผสาน งานสื่อสารประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของธนาคารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผลการดําเนินงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ การสร้างกระบวนการทํางานด้านประชาสัมพันธ์ในส่วน ภูมิภาคผ่านเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจําส่วนงาน

4. การรับสมัครการสอบ
4.1 ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ตําแหน่งเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ตําแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกใน ตําแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,