ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562
กลุ่มตำแหน่งที่รับสมัคร
1 .การเกษตร
2. เศรษฐศาสตร์
3. การเงิน/การธนาคาร
4. บัญชี
5. การตลาด
6. บริหารธุรกิจ
7. รัฐศาสตร์
8. กฎหมาย
9. สังคมศาสตร์
10. คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา วิชาเอก / โปรแกรมวิชา/แขนงวิชาตามที่ธนาคารกําหนด (ตามตารางสาขาวิชาด้านล่าง)
3. ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิ การศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า
4. ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับรถยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
หากท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 – ข้อ 4 และสนใจที่จะเข้าร่วมงานกับ ธ.ก.ส.ตําแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ขอให้ฝากประวัติตนเองได้ที่คลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. (www.irecruitbaac.com) สายงานที่สนใจโปรดเลือก “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” สําหรับผู้ที่ได้ฝากประวัติส่วนตัวไว้กับ ธ.ก.ส.แล้ว โปรดเข้าไปแก้ไข สายงานที่สนใจ แล้วเลือกเป็น “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” ทั้งนี้ เมื่อธนาคารมีอัตราว่าง จะนําข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา และจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,