สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 3 อัตรา 27 ม.ค.-17 ก.พ. 2560 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 3 อัตรา 27 ม.ค.-17 ก.พ. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/02/2560 ท่านใดกำลังตามหาข่าว สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2560 อยู่ อดใจรออีกหน่อยคะ เนื่องจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ) และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2560 เข้ามาอ่านรายละเอียด สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2560 ได้แล้วที่นี่ หากมีข่าว เปิดรับสมัคร 2560 เมื่อไร ทราบทันทีคะ

นายก

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 3 อัตรา 27 ม.ค.-17 ก.พ. 2560 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2560

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ) และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง)


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)             จำนวน 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง)
            จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)            จำนวน 15,000 – 16,500 บาท
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง)            
จำนวน 17,500 – 19,250 บาท

รายละเอียดวุฒิการศึกษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)
๑. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒. งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี รวมถึงการแปลข้อความบรรยายการแสดงทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะของรัฐบาล
๓. รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐาน วัฒนธรรม และค่านิยม แล้วนำมากำหนดท่าทีในการแสดงอัธยาศัยของนายกรัฐมนตรี และการกำหนดรูปแบบ วิธีการ ในการดำเนินงานอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศ
๔. การต้อนรับ/รับรอง และดูแลประมุข ผู้นำ หัวหน้ารัฐบาลและบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การเยือน และไม่เป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล หรือ แขกของนายกรัฐมนตรี
๕. การทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานพิธีการต่าง ๆ เช่น พิธีลงนามความตกลง งานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ และงานสโมสรสันนิบาตฯ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง)
๑.ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและทางการเมือง ในภารกิจด้านกิจการรัฐสภา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะกรรมาธิการ ร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือ และงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๒) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและ ทางการเมืองต่อนายกรัฐมนตรีในงานที่เกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูปกฎหมาย
๓) จัดทำประเด็นความเห็นประกอบการจัดทำแผนนิติบัญญัติและเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผนนิติบัญญัติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงดำเนินการสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนนิติบัญญัติ
๔) ติดตามและจัดทำรายงานความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย
๕) จัดทำหนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญผู้ชี้แจง หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม และหนังสือราชการอื่น ๆ รวมถึงจัดเตรียมการประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ การประชุม จดบันทึกการประชุม เรียบเรียงและสรุปผลการประชุม จัดระบบและรวบรวมข้อมูลเอกสารการประชุม
๒.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน/โครงการ บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และสรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๓.ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๒) ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการรัฐสภา งานแผนนิติบัญญัติ งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง รวมถึงงานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.ด้านการบริการ
ให้ข้อมูล คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกิจการรัฐสภาในเบื้องต้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่บุคคลหรือหน่วยงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 3 อัตรา 27 ม.ค.-17 ก.พ. 2560 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2560

Tags: , , , , , , , , , , , , ,