บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน รวม 40 อัตรา 7 – 20 มิถุนายน 2562 สมัครงาน cat ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน รวม 40 อัตรา 7 – 20 มิถุนายน 2562 สมัครงาน cat ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทํางาน
ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทํางานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จํานวนทั้งสิ้น ๔๐ อัตรา จึงกําหนด หลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๔ ๓๔๘๑, ๐ ๒๑๐๔ ๓๓๒๒, ๐ ๒๑๐๔ ๔๒๕๖
หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com
– บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ และคุณวุฒิที่สมัครคัดเลือกให้ชัดเจน หากไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตามที่กําหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา
– ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วนในช่อง Browse โดยเอกสารตามข้อ ๓.๑ – ข้อ ๓.๓ แนบเป็น PDF File
เท่านั้น สําหรับข้อ ๓.๔ (รูปถ่าย) แนบเป็น File รูปภาพ (gif หรือ jpeg) ไม่เกิน ๒ MB.
– ผู้สมัครที่จะต้องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า
– เมื่อแนบเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วจะมีคําว่า View Data ขึ้นต่อท้ายจากช่อง Browse ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสาร
ประกอบการสมัครทั้งหมดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย
– บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทาง www.cattelecom.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,