บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน รวม 13 ตำแหน่ง 5-19 กันยายน 2562 สมัครสอบ cat 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน รวม 13 ตำแหน่ง 5-19 กันยายน 2562 สมัครสอบ cat 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทํางาน ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทํางานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จํานวนทั้งสิ้น ๑๔ อัตรา จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

การรับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๔ ๓๔๘๑, ๐ ๒๑๐๔ ๓๓๒๒, ๐ ๒๑๐๔ ๔๒๕๖หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com
– บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. จนถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยในการกรอก ใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ และคุณวุฒิที่สมัครคัดเลือกให้ชัดเจน หากไม่ระบุข้อที่ ต้องการสมัคร หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กําหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา
– ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้องสมบูรณ์และ
ครบถ้วนในช่อง Browse โดยเอกสารตามข้อ ๓.๑ – ข้อ ๓.๓ แนบเป็น PDF Fileเท่านั้น สําหรับข้อ
– (รูปถ่าย) แนบเป็น File รูปภาพ (gif หรือ jpeg) ไม่เกิน ๒ MB.
– ผู้สมัครที่จะต้องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า
– เมื่อแนบเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วจะมีคําว่า View Data ขึ้นต่อท้ายจากช่อง Browse ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย
– บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ทาง www.cattelecom.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,