บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน รวม 61 อัตรา 12 – 24 มิถุนายน 2563 สมัครงาน cat 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน รวม 61 อัตรา 12 – 24 มิถุนายน 2563 สมัครงาน cat 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทํางาน
ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทํางานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง จํานวนทั้งสิ้น ๖๑ อัตรา จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ตำแหน้งที่เปิดรับสมัคร
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

๔. การรับสมัคร
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๔ ๓๔๘๑, ๐ ๒๑๐๔ ๓๓๒๒, ๐ ๒๑๐๔ ๔๒๕๖ หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com
๔.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. จนถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยในการกรอก ใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อที่สมัครคัดเลือกให้ชัดเจน หากไม่ระบุข้อที่ต้องการ สมัคร หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กําหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา
๔.๓ ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วนในช่อง Browse โดยเอกสารตามข้อ ๓.๑ – ข้อ ๓.๔ แนบเป็น PDF File ไม่เกิน ๒ MB. สําหรับข้อ ๓.๕ (รูปถ่าย) แนบเป็น File รูปภาพ (gif หรือ jpeg)
๔.๔ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทาง www.cattelecom.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,