บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงานรวม 203 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครงานไปรษณีย์ไทย ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงานรวม 203 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครงานไปรษณีย์ไทย ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จํากัด เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งลูกจ้างขับรถบรรทุก จำนวน ๑๐๐ อัตรา วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และตำแหน่งลูกจ้างเหมาประจำรถขนถุงไปรษณีย์ จำนวน ๑๐๓ อัตรา วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัคร โดยสามารถ สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ฝ่ายอํานวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เลขที่ ๑๑๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๑-๓๗๐๔ ต่อ ๑๐๕ ในวันทําการระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมี ประกาศเปลี่ยนแปลง…

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จํากัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เป็นบริษัทที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ถือหุ้น หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดําเนินธุรกิจและ ให้บริการด้านการจัดระบบงาน คลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่งและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งลูกจ้างขับรถบรรทุก จำนวน ๑๐๐ อัตรา
วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

2. ตำแหน่งลูกจ้างเหมาประจำรถขนถุงไปรษณีย์ จำนวน ๑๐๓ อัตรา
วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๓​ อัตรา

การรับสมัคร
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัคร โดยสามารถ สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ฝ่ายอํานวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เลขที่ ๑๑๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๑-๓๗๐๔ ต่อ ๑๐๕ ในวันทําการระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมี ประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,