บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน กว่า 34 อัตรา บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบไปรษณีย์ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน กว่า 34 อัตรา บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบไปรษณีย์ 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด
ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดําเนินธุรกิจและให้บริการ ด้านการจัดระบบงาน คลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่งและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือก เข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การสมัคร
ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง EMS มาที่บริษัท ไปรษณีย์ ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เลขที่ 999 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๒-๓๗๐๔ ต่อ ๓๐๑ หรือยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอํานวยการ ในวันและเวลาทําการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การบรรจุเข้าทํางาน
– ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเข้าทํางานเป็นพนักงานในตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ ตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนดหากไม่ผ่านการประเมินผลงานในช่วงระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด ต้องออกจากงาน
ดังนี้ ๑. บุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทํางานเป็นพนักงานต้องทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๒๐ วัน
๒. บุคคลภายนอกที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา ๙๐ วัน

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
– ตราเงินเดือนที่จะได้รับ ให้เป็นไปตามอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำของตําแหน่งและคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก หรือประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
– สวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างจะได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติเงิน ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,