สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 17-23 ธ.ค. 2558 พนักงานราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 17-23 ธ.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/12/2558 ยังรอข่าว พนักงานราชการ 2559 อยู่เช่นกันคะ ตอนนี้ยังไม่มีข่าว พนักงานราชการ 2559 เคลื่อนไหว แต่วันนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2558 สนใจสามารถติดตามอ่านรายละเอียด พนักงานราชการ 2559 ได้ที่นี่ มีอีกหลายๆ หน่วยงานที่ทยอยเปิดรับแล้วหละคะ

 

Logoacfs

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 17-23 ธ.ค. 2558 พนักงานราชการ 2559

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2558

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นิติกร

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. งานด้านกฏหมาย
– ยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฏหมาย กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
– เป็นผู้ช่วยในการประชุมคณะอนุกรรมการกฏหมายคณะทำงานด้านกฏหมายตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด
– ศึกษา วิเคราะห์กฏหมาย นิติกรรม สัญญา ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับงานของ มกอช.
– ตอบข้อหารือด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและระเบียบสำนักนายารัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. งานด้านนิติกรรมและสัญญา
– จัดทำสัญญาจ้างและบันทึกข้อตกลงการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
3. งานด้านคดี
–  ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง คดีปกครอง ละเมิด วินัย
4. งานที่ได้รับมอบหมาย
– งานสวัสดิการของ มกอช.
– ช่วยปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
– เข้าร่วมอบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 17-23 ธ.ค. 2558 พนักงานราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,