กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 1-7 มีนาคม 2559 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2559 พนักงานราชการ 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 1-7 มีนาคม 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/03/2559 ข่าว พนักงานราชการ 59 มาแล้ว เนื่องจาก กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการ ดุริยางคศิลปิน (สากล) คีตศิลปิน (สากล) นักวิชาการเงินและบัญชี นักประชาสัมพันธ์ รวมจำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2559 สนใจติดตามอ่านรายละเอียด กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2559 ได้แล้วที่นี่ ไม่อยากให้หลายๆ ท่าน พลาดโอกาสดีๆ ไปนะคะ

 

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 1-7 มีนาคม 2559 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2559 พนักงานราชการ 59

กรมประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2559

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการ ดุริยางคศิลปิน (สากล) คีตศิลปิน (สากล) นักวิชาการเงินและบัญชี นักประชาสัมพันธ์ รวมจำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า           จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน    11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลการทำงานของอุปกรณ์ ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ การจดบันทึก ค่า Parameter ของอุปกรณ์ในความควบคุมกำกับดูแล จัดทำแผนปฏิบัติงาน การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในแต่ละระบบ ในเบื้องต้น จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินสภาพของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ ที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
– มีความรู้ ความสามารถในงานด้านช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ (งานผลิตรายการ งานห้องส่ง งานควบคุมหลัก งานเชื่อมโยงสัญญาณ งานเครื่องส่ง งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น)
– มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
– มนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
         จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน    13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – ส่ง ละทะเบียนหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ประสานงาน ดูแลบำรุงรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเก็บและรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
– มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
-มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
– มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office และ การผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
– มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบและแม่นยำ
– มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

3. ตำแหน่ง   ดุริยางคศิลปิน (สากล)
        จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน    18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง ดุริยางคศิลป์ หรือ
– ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านดุริยางคศิลป์ (สากล) มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีความรู้ความสามารถด้านบรรเลงเปียโนและคีย์บอร์ด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านดุริยางคศิลป์ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีสากล โดยการใช้เครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ การฝึกซ้อมการบรรเลงเพลงต่าง ๆ ฝึกซ้อมการบรรเลงเข้าวงดนตรี ศึกษาการอ่านโน้ตเพลง จดจำบทเพลงที่ใช้บรรเลง การจัดเตรียม จัดเก็บดูแลรักษาบทเพลง เครื่องดนตรี และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบรรเลงดนตรี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
– มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรี บรรเลงดนตรีสากล เพื่อเผยแพร่งาน ด้านดุริยางคศิลป์สากล ให้ความรู้ ความบันเทิงแก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี
– มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโน้ตเพลง และบรรจุคำร้องหรือคำประพันธ์ให้เข้าทำนองเพลงได้อย่างเหมาะสม
– มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำบทเพลง และโน้ตเพลงที่มีคุณค่าและหายาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่งานด้านดนตรีให้แพร่หลาย
– มีความรู้ความสามารถบรรเลงได้ทั้งเปียโนและคีย์บอร์ด
– มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

4. ตำแหน่ง คีตศิลปิน (สากล)
         จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์ หรือ
– ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านคีตศิลป์ (สากล) มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านคีตศิลป์ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากล โดยการศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทำนอง และศิลปะในการขับร้องเพลงต่างๆ การฝึกซ้อม การขับร้องเดี่ยว และขับร้องหมู่ การคัดลอกเก็บรวบรวม และจัดเตรียมบทเพลง ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
– มีความรู้ ความสามารถในการขับร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากล เพื่อเผยแพร่งานด้านคีตศิลป์ ไทยและสากล ให้ความรู้ ความบันเทิงแก่สาธารณชน และผู้ที่สนใจเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์
– มีความรู้ ความสามารถในการขับร้องเดี่ยวและขับร้องหมู่ การฝึกซ้อมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
– มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทำนอง และศิลปะในการขับร้องเพลงต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
– มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

5.  ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี     
     จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน    18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินจัดทำและจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การับ – จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
– มีความรู้ ความสามารถในวิชาการเงินและการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
– มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ และแม่นยำ
– มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

6. ตำแหน่ง    นักประชาสัมพันธ์
          จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน     18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ประสาน จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดอภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ จัดทำเอกสาร ข่าวสารความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
– มีความรู้ ความสามารถในด้านการประชาสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ สรุปเรียบเรียงและนำเสนออย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหา สรุปเหตุผลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
– มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดินและเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและอื่นๆ เพื่อนำมาปรับใช้วิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นตามสถานกาณณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (Microsoft Office)
–  มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>> กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 1-7 มีนาคม 2559 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2559 พนักงานราชการ 59

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,