มาแล้ว!! กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานรวม 19 อัตรา 1-23 ธค 2557 สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาแล้ว!! กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานรวม 19 อัตรา 1-23 ธค 2557 สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ 2557

สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ 2557

ล่าสุด!! กรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ“ข่าวรับสมัครสอบแข่งขัน” ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ….

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ด้วย กรมประชาสัมพันธ์จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จํานวน 10 อัตรา

ที่สํานักข่าว กรุงเทพฯ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 หรือที่ ก.พ. จะกําหนด

2. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จํานวน 4 อัตรา
ที่สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 หรือที่ ก.พ. จะกําหนด

3. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา ที่สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดพังงา, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ, สํานักข่าวกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยอําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคายสํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 (ขอนแก่น) , สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยอําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สํานักประชาสัมพันธ์เขต 5 (สุราษฎร์ธานี)
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 หรือที่ ก.พ. จะกําหนด

ผู้สมัครสอบต้องเป็น ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีของ ก.พ. หรือกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ใดเคยสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ต้องมีระยะห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อนไม่ น้อยกว่า 150 วัน หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ตำแหน่ง 19 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ“ข่าวรับสมัครสอบแข่งขัน” ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สมัครงานคลิก!!!

Tags: , , , ,