มาใหม่! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครนักวิชาการพัฒนาชุมชน รวม 78 อัตรา 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครนักวิชาการพัฒนาชุมชน รวม 78 อัตรา 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) อัตราว่างบรรจุครั้งแรก ๗๘ อัตรา
ปฏิบัติงาน ในส่วนภูมิภาค สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด และตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
เปิดเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ www.personnel.cdd.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ (พัฒนากร)” หรือ https://cdd.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,