มาใหม่! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครงาน รวม 27 อัตรา 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครงาน รวม 27 อัตรา 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป จํานวน ๔ ตําแหน่ง รวม ๒๗ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑ ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑) ตําแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จํานวน ๑ อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑) ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

๒) ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน ๒ อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๒) ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และศูนย์ศึกษา และพัฒนาชุมชนยะลา

๓) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓ อัตรา
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๓) ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

๔) ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน ๒๑ อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๔) ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ๆ ละ ๑ อัตรา ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด

๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น ตามขั้นตอน ดังนี้
๑) เปิดเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ www.personnel.cdd.go.th หัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน” หรือที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com
๒) ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 5 เดือน ขนาด ๑X ๑.๕ นิ้ว แบบไฟล์รูปภาพและขนาดตามที่ระบบกําหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกใบ ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครผ่านเคาท์เตอร์ บมจ. กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights