มาใหม่!! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครงาน รวม 54 อัตรา 17-28 ตุลาคม 2562 สมัครสอบกรมการแพทย์ ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่!! เปิดรับสมัครงาน รวม 54 อัตรา 17-28 ตุลาคม 2562 สมัครสอบกรมการแพทย์ ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
ด้วย กรมการแพทย์จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงาน เภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่ มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash driveเป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,