มาใหม่! กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 20 ตำแหน่ง 27-31 มกราคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่! กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 20 ตำแหน่ง 27-31 มกราคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
ด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตําแหน่งที่รับสมัคร
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยได้รับค่าตอบแทนสําหรับแต่ละตําแหน่ง ตามรายละเอียดฯ และได้รับสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานราชการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,