มาใหม่! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน รวม 355 อัตรา 12-19 ธันวาคม 2562 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน รวม 355 อัตรา 12-19 ธันวาคม 2562 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
-ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://hr.rid.go.th>รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป พนักงานราชการ ปี ๒๕๖๒>หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”
หรือ https://rid.thaijobjob.com>พนักงานราชการ ปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”
– กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และแนบ ไฟล์หลักฐานการสมัครสอบ ดังนี้
๑) ผู้สมัครสอบ ระดับปริญญาตรี ให้แนบสําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียน แสดงผลการเรียน (Transcript of Records) สําหรับระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ให้แนบสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จํานวน อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด รับสมัคร คือ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,