มาใหม่!@ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา 25 มีนาคม – 19 เมษายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่!@ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา 25 มีนาคม – 19 เมษายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังมี รายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตรา เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ หรือที่ ก.พ. จะกําหนด

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๒ อัตรา ปฏิบัติงานส่วนกลาง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตามขั้นตอน
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงินภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงินแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,