มาใหม่!! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบก รวม 1,985 นาย บัดนี้ – 25 มกราคม 2563 สมัครนายสิบทหารบก ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่!! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบก รวม 1,985 นาย บัดนี้ – 25 มกราคม 2563 สมัครนายสิบทหารบก ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563
คําแนะนําการรับสมัคร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจําปีการศึกษา 2563
ข้อ 1 ความมุ่งหมาย
กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นผู้นําหน่วยทหาร ขนาดเล็กที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตําแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก

ข้อ 2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน)
เป็นหลักสูตรเปิดให้เข้ารับการศึกษา 1 ปี 6 เดือน โดยศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก จํานวน 1 ปี โรงเรียนเหล่า/ สายวิทยาการ จํานวน 6 เดือน เมื่อสําเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี ประจําการในเหล่าต่าง ๆ ของ กองทัพบก จํานวน 13 เหล่า จํานวน 1,985 นาย ดังนี้
2.1 บุคคลพลพลเรือน จํานวน 1,092 นาย
2.2 ทหารกองประจําการ จํานวน 893 นาย

ข้อ 3 คุณสมบัติผู้สมัครตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
3.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ.2545)
– เป็นผู้กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– อายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้เกิด พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ. 2545 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสําคัญฯ (แบบ สด.8)
– ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2542 อยู่ในกําหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารประจําปี พ.ศ.2562 มีกําหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจําปี 2563
– อายุ 21-22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2542 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบ สด.9) มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนําขึ้นทะเบียนกองประจําการ หรือหนังสือ สําคัญฯ (แบบ สด.8)
– อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ว่าจับสลาก “ดํา” หรือ “ปล่อยเพราะส่งคนร้องขอพอ”
– ไม่รับ ผู้มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบ สด.9) และ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ว่าเป็นผู้ได้รับการผ่อนผัน

กําหนดการ วิธีการสมัครทางอินเทอร์เน็ต วิธีการชําระเงินและการกําหนดสถานที่สอบ
1. กําหนดการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) http/www.atcxta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) ตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึง 25 มกราคม 2563 เวลา 16.30 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. วิธีการสมัคร ทางระบบออนไลน์ทางเดียวเท่านั้น โดยให้ผู้สมัครเข้าทางเว็บไซต์ http//www.atc-rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก)
– ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท ตามเงื่อนไขการรับสมัครตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกําหนด
– ก่อนการกรอกข้อมูลการสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลด (Upload)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,