มาใหม่! กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน เงินเดือน 11,280 บาท 20-24 เมษายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่! กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน เงินเดือน 11,280 บาท 20-24 เมษายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคล(คนพิการ)เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง
๑.๑ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง
๑. ตําแหน่งพนักงานประจําสํานักงาน กลุ่มงานบริการ
๑.๑ ตําแหน่งเลขที่ ๕๔๐ ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลําปาง
๑.๒ ตําแหน่งเลขที่ ๕๔๗ ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลําพูน
๑.๓ ตําแหน่งเลขที่ ๖๓๙ ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๓.๑.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๔ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ หรือ
๓.๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง หน่วยงานที่มีอัตราว่าง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ผู้สมัครมีความประสงค์ จะยื่นใบสมัคร เริ่มส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ (ทั้งนี้ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น.) โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นวันส่งเอกสารการสมัคร สําหรับเลขประจําตัวสอบจะออก ตามลําดับที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครแล้วเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,